Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KOMPONENT.STORE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu

internetowego, prowadzonego pod adresem www.komponent.store (dalej „Sklep internetowy”). Właścicielem Sklepu

internetowego jest: KOMPONENT.STORE, ul. Mielecka 14/42, 04-692 Warszawa

e-mail: komponent@komponent.store

tel. 608 402 546

2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem:

www.komponent.store

Klient – osoba fizyczna, w tym konsument w rozumieniu art. 221

Kodeksu cywilnego, która posiada pełną zdolność do czynności

prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie

będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

prawną, która korzysta ze Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio

do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu

internetowego.

Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj.

osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub

zawodową.

Sprzedawca – KOMPONENT.STORE

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o

prawach konsumenta.

3. W przypadku dokonania zamówienia stroną umowy sprzedaży

zawartej z Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego jest

KOMPONENT.STORE. 

4. Informacje prezentowane na stronie internetowej Sklepu

internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu

cywilnego, ale zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

5. Dostępność towarów będzie aktualizowana na bieżąco z wyjątkiem

dni wolnych od pracy.

6. Kontakt ze Sklepem internetowym możliwy jest przez 24 godziny

przez 7 dni w tygodniu. Kontakt z obsługą Sklepu internetowego

możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do

18.00 pod adresem e-mail: www.komponent.store, jak również za

pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu

internetowego.

7. Prezentowane na stronach Sklepu internetowego zdjęcia oraz

formy prezentacji towarów nie oddają jej rzeczywistej wielkości –

mają jedynie charakter informacyjny.

8. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem

sieci Internet. Złożenie zamówienia może być związane z

koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet

(opłata za przesyłanie danych, zgodna z taryfą operatora Klienta).

9. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem

spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta

Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka internetowa Internet Explorer (wersja 8.0 lub

nowsza), Mozilla Firefox (wersja 22 lub nowsza) lub Google

Chrome (wersja 27 lub nowsza), z włączoną obsługą Cookies

b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli, a także

posiadanie konta poczty elektronicznej, działającej na dowolnym

serwerze oraz dostępu do sieci Internet.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Zamówienie może być złożone wyłącznie przez osobę posiadającą

pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Składanie Zamówień na towary udostępniane w Sklepie internetowym

jest możliwe przez podanie niezbędnych danych osobowych i

adresowych, umożliwiających realizację Zamówienia. 

3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu

dokonania zakupu towaru w Sklepie internetowym.

4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże

ich niepodanie może uniemożliwić realizację usługi przez Sklep

internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie

nieprawdziwych danych osobowych.

5. Informacje podane przez Klienta wymagane przy zakupach powinny

być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania

informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących

wątpliwości, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w

celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt

z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo

odmowy realizacji zamówienia.

6. Klient może składać Zamówienia przez 24 godziny na dobę przez

wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni

robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00.

Realizacja Zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 17,

oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego

dnia roboczego.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Dokonując zakupów Klient składa Zamówienie poprzez dodanie

towaru prezentowanego w Sklepie internetowym do koszyka, a

następnie składa zamówienie wskazując sposób dostawy i płatności

oraz inne niezbędne dane do realizacji zamówienia takie jak:

imię i nazwisko, telefon, adres, e-mail, dane niezbędne do

wystawienia dowodu zakupu oraz ewentualne uwagi do złożonego

zamówienia.

2. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych

wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia,

zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną

cenę zamawianych towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres

Klienta oraz dane do wystawienia dowodu zakupu wraz z informacją

o prawie bądź braku prawa do odstąpienia od umowy. 

3. Procedura składania Zamówienia kończy się w momencie wyboru

przez Klienta opcji „Potwierdzam złożenie zamówienia z

obowiązkiem zapłaty” oraz dokonaniu akceptacji i potwierdzenia

zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego. Dokonanie tej

czynności oznacza złożenie Zamówienia. Akceptacja Regulaminu

jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia Zamówienia.

4. Z chwilą potwierdzenia przez Sklep internetowy przyjęcia

złożonego przez Klienta Zamówienia do realizacji dochodzi do

zawarcia umowy sprzedaży towarów objętych Zamówieniem.

Potwierdzenie następuje w formie wiadomości e-mail. W dalszej

kolejności Klientowi przesyłane są bieżące informacje o

przebiegu i realizacji Zamówienia.

5. Po złożeniu Zamówienia, na wskazany przez Klienta adres e-mail

wysyłana jest wiadomość, potwierdzająca złożenie Zamówienia i

treść złożonego zamówienia.

CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek

VAT.

2. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, obejmująca

również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez

Klienta wyboru formy dostawy zamówienia.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów

znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do

oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji

promocyjnych na stronach Sklepu internetowego, bądź wprowadzania

w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na Zamówienia złożone lub

Rezerwacje dokonane przed datą wejścia w życie zmiany ceny,

warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą

realizowane na dotychczasowych zasadach.

4. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile

regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 

5. Formą płatności obowiązującą w Sklepie internetowym jest

płatność przelewem, kartą kredytową, przelewem online za

pośrednictwem serwisu Przelewy24.

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Przez realizację Zamówienia należy rozumieć dostarczenie

zamówionych towarów do Klienta.

2. Realizacja Zamówienia następuje wyłącznie po uprzednim jego

opłaceniu.

3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od chwili

wysłania do Klienta na adres e-mail wskazany przez Klienta

podczas składania zamówienia informacji o otrzymaniu płatności

za zamówiony towar i rozpoczęciu realizacji Zamówienia, nie

później jednak niż w terminie 7 (siedem) dni roboczych od

zawarcia umowy.

4. Sklep internetowy realizuje Zamówienia na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Dostawa Zamówionego w Sklepie internetowym towaru odbywa się

przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty.

6. Realizowane będą wyłącznie prawidłowo złożone i opłacone

Zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się

wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do

zawarcia umowy oraz jej realizacji. Jednocześnie Zamówienie nie

będzie zrealizowane w przypadku: a) nieopłacenia Zamówienia w

terminie 10 dni licząc od daty złożenia Zamówienia b) podania

przez Klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych

teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki c)

braku możliwości podjęcia kontaktu z Klientem pod podanym w

Zamówieniu numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej w

okresie realizacji Zamówienia d) podjęcia prób łamania

zabezpieczeń Sklepu internetowego, wykorzystanie Sklepu

internetowego niezgodne z przeznaczeniem, lub w przypadku gdy

występuje inna próba oszustwa, przez co należy rozumieć każde 

działanie Klienta, w związku ze złożeniem i realizacją

Zamówienia, które jest niezgodne z prawem.

REKLAMACJE

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta z tytułu

rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w

szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5563 Kodeksu Cywilnego

co do towarów zakupionych w Sklepie internetowym.

2. Reklamację dotyczącą niezgodności towaru z umową należy przesłać

na adres email: www.komponent.store 

3. W reklamacji należy opisać niezgodność towaru z umową, a także

wskazać, czy Klient żąda usunięcia wady lub wymiany na rzecz

wolną od wad lub obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy. Klient

nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna.

Załączenie dowodu zakupu nie jest konieczne, ale ułatwi

rozpatrzenie reklamacji.

4. Klient nie jest uprawniony do żądania obniżenia ceny lub

odstąpienia od umowy, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez

nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na

wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma

zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana

przez Sprzedającego albo Sprzedawca nie uczynił zadość

obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

5. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do

reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

6. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość

skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń opisanych w pkt 7 poniżej.

7. Klient będący Konsumentem może skorzystać między innymi z

następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń: a) zwrócenia się do wojewódzkiego

inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie

postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia

sporu, b)zwrócenia się do powiatowego/ miejskiego rzecznika 

konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań

statutowych należy ochrona konsumentów;

8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez

konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych

wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, powiatowych /

miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do

których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

9. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji towaru z tytułu

niezgodności towaru z umową w ciągu 2 lat od daty wydania rzeczy

bezpośrednio Klientowi.

10. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z

postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta, w

szczególności będącego Konsumentem, jakie przysługują mu na

podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia

postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy

obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni.

2. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia

oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłania go na adres email:

www.komponent.store

3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą,

a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.

4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach

opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu towaru objętego

umową w stanie niezmienionym, z zachowaniem bezpiecznego

opakowania produktu na czas transportu. Zwrot powinien nastąpić

nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

5. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy Sprzedawca, nie

później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia 

Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie

dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia

towaru. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi

poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi

bezpośrednie koszty odesłania towarów.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego

sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument

wyraźnie zgodę na inny sposób zwrotu.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych

od Konsumenta do chwili otrzymania towaru i potwierdzenia jego

niezmienionego stanu.

8. Konsument odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości

towarów wynikające z obchodzenia się w sposób inny niż było to

konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania

towarów.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest KOMPONENT.STORE. Dane osobowe

Klientów są gromadzone, przetwarzane i chronione z najwyższą

starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami

prawa.

2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu

realizacji zamówienia.

3. Dane przetwarzane są w celu realizacji Zamówień oraz w celach,

na które Klient wyrazi zgodę.

4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu w swoje

dane, ich poprawiania i uzupełniania, oraz prawo do sprzeciwu co

do dalszego przetwarzania danych, zwłaszcza w celach

marketingowych.

5. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych

osobowych zawarte są w Polityce Prywatności. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O

każdej zmianie regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów poprzez

umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej.

2. Spory pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym konsumentem

rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów

Kodeksu postępowania cywilnego, o ile zgodnie z niniejszym

regulaminem spory nie będą rozstrzygane w drodze pozasądowej.

3. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą

wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach

dotychczasowych.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. 

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów